طلاق

فرایند جدایی زوجین

طلاق یا جدایی زوجین از مهمترین پدیده هاى حیات انســان تلقى می شــود. این پدیده داراى اضلاعى به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انسانى است. در ابتدا یک پدیده روانى است، زیرا به تعادل روانى نه تنها دو انســان، بلکه فرزندان، دوســتان، بستگان و نزدیکان آنها اثر مى گذارد.

ثانیــاً این فرایند پدیده اى اقتصادى اســت؛ به این معنا که هم می توانــد خانواده را به عنوان یک واحــد اقتصــادى بر پاى دارد و هم به ایــن معنا که یک عامل اقتصــادى مانند مقدار درآمد خانــواده و به طور کلى، فقر موجب از هم گســیختگى خانواده مى شــود. گذشــته از این جدایی زوجین پدیده اى اســت، مؤثر بر تمامى جوانب جمعیت در یک جامعه؛ زیرا از طرفى بر کمیت جمعیــت اثر مى کند، چون تنها واحد مشــروع و اساســى تولید مثل یعنــى خانواده را از هم مى پاشــد و از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد چون موجب مى شود فرزندانى محروم از نعمت هاى خانواده تحویل جامعه گردند که به احتمال فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شــهروندى یک جامعه می باشند البته فرهنگ آن کشور نیزدراین موضوع بسیار اهمیت دارد. چهارم آنکه جدایی زوجین یک پدیده فرهنگى اســت و از دیدگاهى دیگر یک پدیده ارتباطى؛ بدین ســان در جامعه اى که فاقد ارتباطات ســالم، درست و طبیعى اســت. پیوند زناشویى نیز استثناء نیســت. پس توجه این موضوع که این فرایند نه تنها از دیدگاه فرد به عنوان انســان و فرزندانش مهم اســت، بلکه از دیدگاه جامعه، فرهنگ، اقتصاد و حتى جمعیت قابل اعتناست.

جدایی در دین اسلام

همانطور که مى دانیم در متون مختلف دین مبین اسلام ذکر شده است که زن و مرد براى یکدیگر آفریده شده اند. پیوند آنها که همانا ازدواج است، داراى فواید مختلف جسمى، روانى، تکاملى، اجتماعى و… است تا آنجا که در احادیث با نیمى از دین برابر شمرده شده و پس از آنکه پیوند زوجین طبق آیین و قراردادهاى رسمى و عرفى برقرار مى شود، اگر طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتى، محیطى و اجتماعى با یکدیگر زندگى کنند، به ناچار باید طبق مقررات و ضوابطى از هم جدا شوند و این حق را دارند که شاید دوباره تصمیم بگیرند تا شخص مناسب و در خور خویش را بیابند.

مشکلات جدایی به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن و شوهر می باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختار خانواده حائز اهمیت به سزایی می باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در کنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و جدایی های جاری سالانه می پردازد و این آمارها به عنوان منبع بررسـی های کارشناسی توسط صاحب نظران و محققان موردبررسی واقع می شوند.

اهمیت جدایی آثار آن

Emotional Divorce

پژوهش در این باب مى تواند با کشــف و تعمیق شــناخت مــورد بحث، زمینه شــناخت علمى و گســترده آن را فراهم کند و بــه ارتقاى فرهنگ جامعــه در زمینه فرهنگ زناشــویى و همچنین براى تدوین برنامه هاى اجتماعى مناســب در جهت سالم سازى کانون خانواده و جلوگیرى از پیامدها و آثار زیانبار این پدیده یارى رساند، آمار جدایی در کشور روز به روز رو به افزایش است و این معضل بزرگ اجتماعى در هیچ زمانى مانند عصر حاضر، خطر انحلال کانون خانواده و آثار ســوء ناشــى از آن را به دنبال نداشته است. چرا که اگر جامعه اى بســوى افزایش جدایی پیش برود، حتما در آستانه بحران قرار مى گیرد.

اما چگونه اســت زوجى که روزى با عشــق و تمایل فراوان با یکدیگر ازدواج کرده اند، در زندگى مشــترک به نقطه اى مى رســند که جدایى از هم را تنها علاج مشــکل خود مى یابند؟ شرایط نامساعد ازدواج و تشــکیل زندگى براســاس موارد غیرمعقول و غیرمنطقى، از آغاز جدایی را در بطن خــود دارد. به نحوى کــه وقوع آن از همان ابتدا قابل پیش بینى اســت، حتــى اگر به عللى زندگى زناشــویى تداوم یابد و به انحلال خانواده منتهى نشــود، مصداق اصطلاح ســوختن و ســاختن خواهد بود، از این رو شــناخت علل و عوامل این مشکل مى تواند در برنامه ریزى جهت مشــاوره هاى قبل از ازدواج و پیشگیرى از جدایی به کار گرفته شود. مشاوره طلاق باعث می شود که زوج ها در تصمیم گیری خود برای آینده با دیدی باز به موضوع نگاه و در نهایت تصمیمی مناسب اتخاذ نمایند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *