سلامت روان خود را برعهده بگیرید

هر کس مسئول تصمیمات خود می باشد.

بیایید دیگران را برای تصمیماتی که خودمان گرفته ایم مقصر ندانیم