رويكرد ارگانيسمي و سرشتي:

كورت گلدشتاين (Kutr Guldstein) روانشناس خوب مفهوم خود شكفتگي self Actualizationرا به معناي تمايل آفريننده و سازنده طبيعت آدمي است در نظريه خود بكار مي برد بنابراين انگيزه اصلي فعاليت آدمي عبارتست از احساس خلأ يا نقص و ميل به رفع آن است، اين فعاليت كه براي پر كردن خلاء يا دفع نقص است “ خودشكفتگي “ نام دارد و بلحاظ اينكه آدمي از حيث آمال و آرزوها و هدفها و استعداد هاي ذاتي، و همچنين از حيث عوامل فرهنگي و اجتماعي كه بر آنها اثر مي گذارد، با هم فرق دارند چگونگي خود شكفتگي آنها نيز با هم فرق خواهد داشت (سياسي ،۱۳۷۱).

رويكرد پردازش اطلاعات:

ماركس (markus) بر اين باور است كه شكل گيري ساختار شناختي انسان در مورد “ خود “ همانند شكل گيري در ساير پديده هاست به اين ساختارهاي شناختي “ طرهواره هاي مربوط به خود “ گفته ميشود. طر هواره هاي مربوط به خود، تعميمهايي است شناختي درباره خود، كه از تجربيات گذشته حاصل شده و پردازش اطلاعات مربوط به خود را سازماندهي و هدايت مي كند. ماركوس بر اين عقيده است كه افراد داراي طرهواره هاي مربوط به خود بايد بتواند به راحتي به پردازش اطلاعات مناسب بپردازد. شواهد رفتاري مناسب را بازيابي كند و در مقابل شواهدي كه مغاير با اين طرهواره ها است مقاوت كند (پروين ، ترجمه جوادي وكديور، ۱۳۷۴).
روانشناسان پردازش اطلاعات بر اين باورند كه “ خويشتن “ در واقع، مجموعه اي از خودهاست كه در هم بافته شده اند. خودهاي متعلق به اين مجموعه، در بعضي از ويژگيها مشتركند و در ساير خصوصيات از يكديگر متفاوت ، يكي از خودهاي مهم اين مجموعه “ خودهاي محتمل “‌ است اين خودها بيانگر آرزوها وترسهاي انسان درباره رويدادهايي است كه در آينده ممكن است برايش پيش بيايد و بعضي از افراد داراي مجموعه پيچيده اي از خودها هستند و بعضي ديگر از مجموعه ساده اي برخوردارند (پروين ، ترجمه جوادي وكديور ، ۱۳۷۴).

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *